IKE Drukuj

Zasady gromadzenia oszczędności na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) określa Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 116, poz. 1205).
Ustawa daje uczestnikowi pełną kontrolę nad gromadzonymi oszczędnościami i od momentu przejścia na emeryturę daje mu bezwarunkowe prawo do całości wypracowanych zysków, co czyni IKE niezwykle uniwersalnym produktem oszczędnościowym.
Oszczędzający nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych, czyli otrzyma wypłatę środków wraz z całością wypracowanych zysków bez pomniejszenia ich o 19% (podatek Belki).
Wpłaty na konto IKE mogą być wnoszone z częstotliwością: miesięczną, kwartalną lub roczną. Nie ma również obowiązku zachowywania ciągłości wpłat. Wpłaty można zawieszać na kilka lat. Górny limit wpłat na konto IKE jest ustalany w każdym roku i wynosi 150% średniego miesięcznego wynagrodzenia.
Istotną korzyścią dla oszczędzających w IKE Allianz jest zwolnienie z opłaty manipulacyjnej. Całość wpłaconej składki zamieniana jest na jednostki uczestnictwa w funduszu/funduszach.
Wypłata środków następuje po ukończeniu 60 roku życia. Wypłacone środki można dalej inwestować i dokonywać wypłat ratalnych. Pieniądze można wypłacić także w późniejszym terminie.
Osoba uposażona (spadkobierca) może zadecydować, żeby kwota wypłaty, jaka przypada jej po śmierci uczestnika, nie była wypłacona w gotówce, lecz przelana została na jej rachunek, prowadzony w IKE. Tak dokonana wpłata środków nie będzie wliczana do limitu wpłat, obowiązującego w danym roku.